Nii tore, nii tore… Eesti ametnik, the follow-up

ARKKuivõrd minu epopöa oma auto ARK-is registreerimise ja tüübikinnitamisega on saanud suure huvi osaliseks siis kopeerin siia pädeva dokumendi lingi. Tegemist on siis Euroopa Komisjoni teatisega number SEK(2007) 169 “Tõlgendusteatis teisest liikmesriigist pärit mootorsõidukite registreerimise korra kohta”.

Siinkohal ma rõhutan, et nimetatud dokumendi puhul on tegemist Euroopa Komisjoni juhtnööridega liikmesriikide pädevatele asutustele (seega siis otseselt ARK-ile) kehtivate Euroopa Ühenduse seadusaktide ja Euroopa Kohtu otsuste ning praktika korrektseks järgimiseks.

Paar väljavõtet ka sellest dokumendist, need mis eriti huvitavad on:

Kõnealune (riikliku üksiksõiduki tüübikinnituse) kord ei tohi dubleerida kontrollimeetmeid, mida on muude menetluste käigus kas samas riigis või teises liikmesriigis juba võetud. Järelikult ei ole riigiasutustel õigust nõuda tehnilisi katseid, kui need katsed on teises liikmesriigis juba tehtud ning nende tulemused on riiklikele asutustele kättesaadavad või antakse vastava soovi korral nende käsutusse. See nõuab aktiivset lähenemist riigiasutuselt, millele esitati mootorsõiduki kinnitamise taotlus või – sellega seoses – teise liikmesriigi kinnitusasutuse väljastatud kinnitustunnistuse vastavuse tunnustamise taotlus. Lisaks nõutakse asjakohasel juhul aktiivset lähenemist ka viimatinimetatud asutuselt ning seda silmas pidades on liikmesriikide ülesanne tagada, et pädevad kinnitusasutused teeksid omavahel koostööd eesmärgiga hõlbustada importiva liikmesriigi turule juurdepääsu saamise korda (Euroopa Kohtu otsus C-432/03).
/…/
Asjaolu, et mootorsõiduk on teises liikmesriigis juba registreeritud, tähendab, et selle liikmesriigi pädevate asutuste hinnangul vastab mootorsõiduk kõnealuses riigis kohaldatavatele nõuetele. Pädev asutus võib teises liikmesriigis juba kinnitatud, registreeritud või registreerimata mootorsõidukile kinnituse andmisest seega keelduda ainult juhul, kui mootorsõiduk kujutab tõsist ohtu rahvatervisele.
/…/
Pelga asjaolu põhjal, et sõiduk on saanud kinnituse teise liikmesriigi reeglitele vastavalt ja et selle teatud tehnilised omadused ilmselt (kuid mitte tingimata) erinevad vastuvõtvas liikmesriigis sätestatud omadustest või selle riigi samaväärse tüübikinnituse omadustest, ei ole põhjust väita, et inimeste tervis ja elu või keskkond oleks tõsiselt ohustatud.

Juurde ka veel link Euroopa Kohtu otsusele nr. C‑297/05 (leida võib selle teksti Euroopa Kohtu kohtupraktika eestikeelsest otsingust). See Euroopa Kohtu otsuse resolutiivosa (ehk siis kohtuotsus) sätestas 20. septembril 2007 (see käib siis kehtiva EÜ tehnoülevaatusega autode kohta):

Eelnevaid kaalutlusi arvestades tuleb sedastada, et kuna Madalmaade Kuningriik nõuab, et enne Madalmaades registreerimist peavad sõidukid, mis on vanemad kui kolm aastat ja mis on eelnevalt registreeritud teises liikmesriigis, läbima tehnoülevaatuse, on Madalmaade Kuningriik rikkunud EÜ artiklitest 28 ja 30 tulenevaid kohustusi.

Siiajuurde ka veel väljavõte Euroopa Nõukogu Direktiivist 96/96/EÜ (20. detsember 1996) “Mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta”. Käib sama teema kohta:

Artikkel 3
2. Teise liikmesriigi poolt väljaantud tõendit selle kohta, et selle riigi territooriumil registreeritud mootorsõiduk koos haagise või poolhaagisega on läbinud vähemalt käesoleva direktiivi sätetele vastava tehnoülevaatuse, tunnustab iga liikmesriik samadel alustel kui tema enda väljaantud tõendeid.

Eks kellel vaja leiab siit vajalikud viited seadusaktidele. Ja ärge uskuge ARK (ega ka miski muu ametkonna) bürokraatide juttu, et meil kehtivad Eesti eeskirjad. EU seadusandlus ning eriti Euroopa Kohtu otsused on Eesti seadusandluse suhtes alati ülimuslikumad.

Edu kõigile.

Nii tore, nii tore… Eesti ametnik, the follow-up

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *